Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 103 jobs
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo

  Internal Audit (Insurance Business)

  Southeast Insurance Public Company Limited
  Bangrak
  • ตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันอย่างน้อย 5 ปี
  • วิเคราะห์ พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง
  • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo

  Internal Auditor

  Bangkok Insurance Public Company Limited
  Sathorn
  • ป.ตรี/โท สาขาวิชาบัญชี
  • ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.'s banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.'s logo

  Accounting Manager

  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.
  Bangrak
  • ปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
  • ประสบการณ์ 3 ปีขื้นไป ด้านการบริหาการจัดการ
  • AP, AR, GL, Costing, Tax , Fixed Asset
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)
  Bangplad
  • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา บัญชี กฎหมาย ช่างยนต์
  • มีความรู้เกี่ยวกับภาษี และมาตรฐานการบัญชี
  • มีทักษะในการวางแผนการตรวจสอบ
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน
  • จัดทำภาษีต่างๆของบริษัท
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปีธุรกิจสินเชื่อ
  Next