Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 79 jobs
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • สอบทานให้คำแนะนำบริษัทหลักทรัพย์ในเครือไทยพาณิชย์
  • พัฒนากระบวนการทำงานของเครือฯ ให้มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมระบบให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
  Next