Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 155 jobs
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Accounting Auditor (CPA)/เจ้าหน้าที่บริหาร

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Auditor/ผู้ตรวจสอบ

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  Jatuchak
  • Auditor
  • 3 ปี ประสบการณ์ตรวจสอบภายในของธนาคารหรือหลักทรัพย์
  • วุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับพิจารณาพิเศษ
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
  • สอบทานการตั้งหนี้-ลูกหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • ตรวจสอบการซื้อขายอันไม่เป็นธรรม
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Wangthonglang
  • บริหาร และกำกับดูแลการปฏฺิบัติภายในหน่วยงานตรวจสอบ
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Next