Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 101 jobs
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
  • ทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ
  Krungsri Securities Public Company Limited's banner
  Krungsri Securities Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกรรมหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้กฎระเบียบของหน่วยงาน SET, TCH, TSD, & ปปง
  • สามารถเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)
  Bangplad
  • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา บัญชี กฎหมาย ช่างยนต์
  • มีความรู้เกี่ยวกับภาษี และมาตรฐานการบัญชี
  • มีทักษะในการวางแผนการตรวจสอบ
  Next