Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 155 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณืทำงาน 2 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Pathumwan
  • ตรวจสอบ ประเมิน สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน
  • เก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
  • ติดตามผลการตรวจสอบแก้ไข
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
  • สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
  Next