Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 100 jobs
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • Internship ตำแหน่ง Internal Audit และ Accounting
  • งานตรวจสอบภายใน เน้นการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน
  • งานบัญชีต้องมีความรู้ด้านภาษี
  The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's banner
  The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's logo

  Internal Audit/ตรวจสอบภายใน

  The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
  Dindaeng
  • ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบสาขาธนาคาร, ตรวจสอบสาขา
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, ตรวจสอบ, Internal Audit
  • ตรวจสอบ, MRT, Audit program
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Accounting Auditor (CPA)/เจ้าหน้าที่บริหาร

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Auditor/ผู้ตรวจสอบ

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  Jatuchak
  • Auditor
  • 3 ปี ประสบการณ์ตรวจสอบภายในของธนาคารหรือหลักทรัพย์
  • วุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับพิจารณาพิเศษ
  Next