Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 164 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณืทำงาน 2 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
  University of The Thai Chamber of Commerce's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce's logo
  Dindaeng
  • มีประสบการณ์สายงานตรวจสอบ 8 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปงานตรวจสอบหรือสำนักงานบัญชี
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบ CIA, CISA
  • มีประสบการณ์การตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • จบปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน การบริหาร
  • สื่่อสาร ประสานงานได้ ทำงานเป็นทีม วิเคราะห์ข้อมูล
  • ขับรถได้ เดินทางไปทำงานต่างสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • บริหารงานบัญชีต้นทุนผลิต ต้นทุนมาตรฐาน
  • สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ,ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือนประจำไตรมาสและประจำปี
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การเงิน /IT /ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ งานตรวจสอบด้าน IT
  • มีประสบการณ์ในระดับการบริหารหรือจัดการ
  Next