finance accounting manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 38 jobs
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
  • ประจำโรงงานที่อ.บางปะกง(แต่ต้องเข้า กทม.ได้บางวัน)
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  Next