Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 139 jobs
  Krungsri Securities Public Company Limited's banner
  Krungsri Securities Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกรรมหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้กฎระเบียบของหน่วยงาน SET, TCH, TSD, & ปปง
  • สามารถเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)
  บางพลัด
  • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา บัญชี กฎหมาย ช่างยนต์
  • มีความรู้เกี่ยวกับภาษี และมาตรฐานการบัญชี
  • มีทักษะในการวางแผนการตรวจสอบ
  Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited's logo

  Accounting (IFRS17)

  Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
  ปทุมวัน
  • project management, consultant, audit
  • Provide project governance, control frameworks
  • Relevant complex IFRS implementation
  F - Plus Co., Ltd.'s banner
  F - Plus Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
  • มีประสบการณ์จัดทำงานงบประมาณ และใช้งานระบบ ERP
  • เคยทำงานกับบริษัทด้าน FMCG มาก่อน
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL / BAY / ธนาคารกรุงศรีฯ)'s banner
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL / BAY / ธนาคารกรุงศรีฯ)'s logo

  Credit review officer

  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL / BAY / ธนาคารกรุงศรีฯ)
  ยานนาวา
  • Bachelor's degree in Accounting, Auditing
  • 3 years' experience in Auditing in Banking Area
  • OMEGA certificate is a plus
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
  • ประจำโรงงานที่อ.บางปะกง(แต่ต้องเข้า กทม.ได้บางวัน)
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Next