Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 154 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีหรือโทสาขาบัญชี/สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบภายใน
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
  SmartSearch Recruitment's banner
  SmartSearch Recruitment's logo
  Pathumwan
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปีในภาคการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการคลังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's banner
  The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's logo

  Internal Audit

  The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
  Dindaeng
  • ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบสาขาธนาคาร, ตรวจสอบสาขา
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, ตรวจสอบ, Internal Audit
  • ตรวจสอบ, MRT, Audit program
  Next