Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 350 jobs
  IRPC Public Company Limited's banner
  IRPC Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.ตรี บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ
  • ประสบการณ์: 1-2 ปี
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Accounting Auditor (CPA)/เจ้าหน้าที่บริหาร

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Premier Fission Capital Co., Ltd.'s banner
  Premier Fission Capital Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ Internal Audit 1 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
  • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Auditor/ผู้ตรวจสอบ

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  Jatuchak
  • ผู้ตรวจสอบ
  • 3 ปี ประสบการณ์ตรวจสอบภายในของธนาคารหรือหลักทรัพย์
  • วุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับพิจารณาพิเศษ
  Next