Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 188 jobs
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Accounting Auditor (CPA)/เจ้าหน้าที่บริหาร

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  IRPC Public Company Limited's banner
  IRPC Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.ตรี บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ
  • ประสบการณ์: 1-2 ปี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน derivatives product
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  Next