Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 303 jobs
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Assistant Manager : Credit Risk Portfolio Management

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • วิเคราะห์ค้นหาปัจจัยหรือพฤติกรรม
  • วิเคราะห์และประเมินต้นทุนความเสี่ยงด้านเครดิต
  • พัฒนาและจัดทำรายงานประจำเดือน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • จัดทำประมาณการผลการดำเนินงานประจำเดือน
  • จัดทำแบบจำลองทางการเงิน 1 – 5 ปี
  • จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงินต่าง ๆ
  Next