Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 399 jobs
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์การลงทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์การลงทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
  • ดูแลเรื่องการจัดหาเงินทุน
  • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ
  Tipco Foods Public Company Limited's banner
  Tipco Foods Public Company Limited's logo

  Specialist - Investor Relations

  Tipco Foods Public Company Limited
  Phayathai
  • จัดทำข้อมูลโครงสร้างของผู้ถือหุ้นของบริษัท
  • จัดทำข้อมูลที่เปิดเผยแก่ตลาดหลักทรัพย์
  • สนับสนุนข้อมูลแผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจำปี
  Next