Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 322 jobs
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • การเงิน
  • การบริหารจัดการกองทุน
  • รายงานสรุปผลการบริหารจัดการกองทุน
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo

  Financial Analysis and Debt Collector Officer

  PTG Energy Public Company Limited
  Huaykwang
  • จัดทำ ตรวจสอบ จัดเก็บ เอกสารวางบิล ใบเสร็จรับเงิน
  • วิเคราะห์ นำเสนอ ขออนุมัติวงเงินเครดิตของลูกค้า
  • จัดทำและวิเคราะห์รายงานบริหารการเงินของโครงการ
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  Next