Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 209 jobs
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  Phayathai
  • ป.ตรี สาขา สาขาการเงิน ธนาคาร
  • ประสบการณ์ในงาน10ปีขึ้นไปในงานธุระกรรมการเงิน
  • ซื่อสัตย์ และละเอียด รอบคอบ
  TMBThanachart Bank Public Company Limited's banner
  TMBThanachart Bank Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • แนะนำและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์
  • จัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้วยความถูกต้อง
  • IC license, ใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัยและประกันชีวิต
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ความสามารถในการเขียน PL&SQL
  • สามารถเขียน Phyton ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo

  Data Analyst (Corporate Planning)

  Bangkok Insurance Public Company Limited
  Sathorn
  • ป.ตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเชิงกลยุทธ์
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ ประมวลผล และการนำเสนอ
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL / BAY / ธนาคารกรุงศรีฯ)'s banner
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL / BAY / ธนาคารกรุงศรีฯ)'s logo

  Customer Insight Manager

  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL / BAY / ธนาคารกรุงศรีฯ)
  Yannawa
  • 5 years experiences in Market research fields
  • Banking experience or related
  • Good command of English both spoken and written
  Next