Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 150 jobs
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Sathorn
  • วิเคราะห์งบการเงิน จัดทำแผน วางแผนการเงินการลงทุน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เข้าใจระบบบัญชี
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ขึ้นไป ในบริษัทจัดการกองทุน
  • จัดเตรียม Market Data ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
  • จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำเดือนของกองทุน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  Next