• ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  • สอบถามข้อมูลเบื้อต้นของลูกค้า
  • ทำสัญญาเช่าซื้อ

24-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.