Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 294 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
  • สร้างความสัมพันธ์และภาพพจน์ที่ดีกับสถาบันการเงิน
  • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ
  Next