Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 357 jobs
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Saleforce Database Management : Consumer Finance

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  Wattana
  • ออกแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของผู้แทนการตลาด
  • ออกแบบ ปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ
  • กำหนดสิทธิการใช้งานข้อมูล ความปลอดภัยของการใช้งาน
  Wattana Co., Ltd.'s banner
  Wattana Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • วิเคราะห์ระบบและงบการเงิน
  • มีประสบการด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน 3 ปีขึ้นไป
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Wangthonglang
  • จบสาขาบัญชี หรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงิน และงบประมาณ
  Next