Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 122 jobs
  ICHITAN GROUP PCL.'s banner
  ICHITAN GROUP PCL.'s logo
  Klongtoey
  • มีความรู้ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  • มีเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สามารถวางแผนกลยุทธ์ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้
  Prakanong
  • ควบคุมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  • วางแผนและกำหนดการจัดกิจกรรมของนักลงทุนสัมพันธ์
  • ประสบการณ์ 5-7 ปี ขึ้นไป ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
  • สร้างความสัมพันธ์และภาพพจน์ที่ดีกับสถาบันการเงิน
  • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ
  Next