Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 231 jobs
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  YannawaTHB 35K - 44,999 /month
  • จัดทำรายงานด้านต่างๆ วิเคราะห์ตัวเลขรวมถึงข้อมูล
  • ศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์ Business
  • สามารถใช้ Business Intelligence Tools: Power BIได้
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Sathorn
  • วิเคราะห์งบการเงิน จัดทำแผน วางแผนการเงินการลงทุน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เข้าใจระบบบัญชี
  Next