Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  Bangplee
  • ควบคุมงานปิดบัญชีให้ถูกต้อง
  • วิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
  • กำกับดูแลงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  Bangplee
  • ป.ตรี – โท สาขา บริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผนธุรกิจ
  • มีความรู้ ในกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจ
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangsaotong
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ 0-3 ปี
  • เคยผ่านการใช้งานโปรแกรม SAP
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangsaotong
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน 2-3 ปี
  • เคยผ่านการใช้งานโปรแกรม SAP