• At least M.Sc. in Plant Pathology, Biotechnology
 • Horticulture, Molecular Genetics, Researcher
 • 5 yrs in Plant Pathology, biological, R&D

2 hours ago

 

Applied
 • At least M.Sc. in Plant Pathology, Biotechnology
 • 3 yrs in research in Plant Pathology, Molecular
 • Molecular Genetics, Laboratory and field

2 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับม.3ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • รักษาสัตว์ป่วยตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์
 • จบสัตวแพทย์ หรือ สัตวบาล
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน-2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับขี่รถยนต์ได้

18-Aug-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใจรักธรรมชาติ, มีความขยัน, อดทน
 • สามารถขับรถยนต์ได้

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง เท่านั้น
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้านเกษตร
 • อายุ ไม่เกิน 30 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

18-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลสวน จัดแต่งภูมิทัศน์
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งที่ 1-2 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master's degree
 • Minimum 5 year experiences
 • Have experiences in Cool Room or Machinery

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.