Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  Millimed Co., Ltd.'s banner
  Millimed Co., Ltd.'s logo
  Chiang Rai
  • ปริญญาตรีเกษตรกรรม สาขาพืชศาสตร์
  • ประสบการณ์ควบคุม ดูแลคนงานเกษตร วางแผนการใช้ปุ๋ย
  • โบนัส,ปรับค่าจ้าง,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,อบรม/สัมมนา
  Berli Jucker Food Limited's banner
  Berli Jucker Food Limited's logo
  Chiang Mai
  • วุฒิปริญญาโท สาขา การเกษตร, เกษตรกรกลวิธาน
  • ปสก.ด้านการวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์เชิงสถิติ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์