Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 554 jobs
  One Real Estate Co., Ltd.'s banner
  One Real Estate Co., Ltd.'s logo
  WattanaTHB 16K - 30K /month
  • งานเอกสารอื่นๆ และงานธุรการ
  • ยืดหยุ่นในการทำงาน กระตือรือร้น
  • ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน
  Business Alignment Public Company Limited's banner
  Business Alignment Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
  • เน้นงานด้านเอกสาร ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบได้ดี
  • จัดทำเอกสารการประชุม จัดเก็บ/ทำเอกสารงานด้าน ISO
  Next