Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 515 jobs
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • ดูแลตารางประชุม & ทำเบิกค่าใช้จ่ายของ MD
  • ประสานงานรับเช็คของ Vendor และการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ประสบการณ์> 1 ปี ในบริษัทจัดการกองทุน
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s banner
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในงานธุรการ/เลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป
  Next