Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 62 jobs
  We Smile Corporation's banner
  We Smile Corporation's logo
  BangkokTHB 20K - 29,999 /month
  • ปริญญาตรี หรือมีวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรี
  • มีใจรักในงานบริการ (service mind)
  • สามารถสื่อสารภภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Future Engineering Consultants Co., Ltd.'s banner
  Future Engineering Consultants Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 16K - 34,999 /month
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สัมภาษณ์งานแล้วทราบผลทันที
  • มีคนสอนงาน
  Pacifica Group's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรองเท้า และบริหารทีม
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel เบี้องต้น
  • ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างลูกค้า ช่างซ่อมรองเท้า
  Jaymart Public Company Limited's logo
  Sapan-suang
  • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี ด้านเลขานุการผู้บริหาร
  • จัดเตรียมเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม
  • ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  Next