Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 113 jobs
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • Work from Anywhere Policy (Hybrid)
  • สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการทุจริตในการใช้บัตรต่าง ๆ
  • ป้องกันความเสียหายให้กับลูกค้าและธนาคาร
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดเก็บ บันทึกข้อมูล
  • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • มีรถยนต์
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
  • ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการ
  Next