Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  Central
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • เป็นผู้นำหน่วยงานด้านการบริหาร/พัฒนาบุคลากร