Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 320 jobs
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดเก็บ บันทึกข้อมูล
  • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งาน Admin เอกสารอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ(คะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป )
  Next