Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 578 jobs
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo

  เลขานุการผู้บริหารสูงสุด

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหาร
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ในกฏระเบียบขององค์กร
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
  • ประสบการณ์รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปี
  • มีความเข้าใจในองค์กรและระบบการทำงาน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Organization Development)

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  Bangrak
  • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานพัฒนาบุคลากร
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 7 ปี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ทำงานในด้านฝึกอบรมธุรกิจร้านอาหาร 5 ปี
  • มีทักษะในการวางแผนและดำเนินการฝึกอบรมพนักงาน
  • มีความสนใจในธุรกิจร้านอาหาร/ การทำอาหาร
  Next