Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 140 jobs
  Srithai Miyagawa Co., Ltd.'s banner
  Srithai Miyagawa Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > MuangTHB 25K - 35K /month
  • เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  • มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม 3ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านระบบISO9001 , IATF16949
  ABOUT PASSION CO., LTD.'s logo

  Operation Manager (Subway)

  ABOUT PASSION CO., LTD.
  Bangna
  • มีประสบการณ์ด้าน Operation สายงานธุรกิจด้านอาหาร
  • มีความรู้ ความสามารถในการจัด Operation Training
  • ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเอกสาร
  ABOUT PASSION CO., LTD.'s banner
  ABOUT PASSION CO., LTD.'s logo
  Bangna
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทัศนคติเชิงบวก ทำงานเป็นขั้นตอน รักงานบริการ
  Next