Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs
  Thiensurat Public Company Limited's banner
  Thiensurat Public Company Limited's logo
  Prakket
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  • สาขาวิชา บริหารธุรกิจ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • ส่งเสริมและร่วมกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
  Unify Chemical Co., Ltd.'s logo
  Prakket
  • วุฒิ ม.3 - ปวส.
  • ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆได้คล่อง
  • มีประสบการณ์ในงานธุรการและประสานงานอย่างน้อย 2 ปี
  Unify Chemical Co., Ltd.'s logo
  Prakket
  • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวช.
  • ขับรถโฟล์คลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี