• Bachelor or Master ’s degree in Business Admin
 • Develop Procurement and General Administrative
 • Manage and control corporate assets and office

17 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years of experience in HR function
 • Excellent written and spoken English
 • Good knowledge of Payroll, Visa&Work Permit

23 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • New Company
 • Unlimited Growth Opportunity
 • Fast Paced and You can make a real Impact

23 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Passion for training and service
 • Good communication skills
 • A good team player and willing to support others

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งให้ลูกค้า
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • บริการลูกค้า -Check-in/Check-out

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในงานก่อสร้างและระบบการทำงาน

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • มีความชำนาญในการใช้ Computer

22-Aug-17

 

Applied
 • Assist in monitoring/tracking employee relations
 • Assist and support management and the leadership
 • Respond to questions, requests, and concerns

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • รับสินค้า คีย์รับสินค้า นับสต๊อคสินค้า
 • ประสานงานที่เกี่ยวกับคลังสินค้า
 • เพศหญิง ขยัน ตั้งใจ มีมนุษย์สัมพันธ์

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานธุรการ อย่างน้อย 3 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม
 • นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • ปริญญาตรี - โท สาขา การจัดการ

21-Aug-17

 

Applied
 • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง
 • ชาย - หญิง อายุ 22-38 ปี
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์- เสาร์

21-Aug-17

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

21-Aug-17

 

Applied
 • English appreciated. Basic English accepted
 • Must hold at least a Bachelor’s Degree
 • Experience in Accounting or Administration require

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานเอกสาร

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 23-30

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

20-Aug-17

 

Applied
 • strong administrative skills and be a team player
 • excellent spoken and written English language
 • flexibility and an ability to multitask

18-Aug-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานต่างๆ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • บริการลูกค้า -Check-in/Check-out

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรี
 • มีบุคคลิกที่ดี มีความกระตือรรือร้น
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • จัดเตรียม และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และรายงานการขาย
 • ดูแลสินค้าส่งคืน และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษา ปวช .ปวส.- ปริญญาตรี

17-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช .ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.office
 • มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง

17-Aug-17

 

Applied
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ในงานก่อสร้างและระบบการทำงาน
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น

17-Aug-17

 

Applied
 • มีใบประกาศนียบัตรทางด้านการนวดไทย หรือที่ผ่านการรั
 • เพศหญิง
 • คนพิการ ทางการเคลื่อนไหว

17-Aug-17

 

Applied
 • จัดการข้อมูลออเดอร์ประจำวัน
 • อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา ร้านค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช .ปวส.- ปริญญาตรี

17-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีสัญชาติไทย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือจีน ได้ดี
 • มีความคล่องตัว และมีรถยนต์ส่วนตัว

16-Aug-17

 

Applied
 • จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หรือ แพทย์แผนไทย
 • สามารถวางแผนงานการฝึกอบรม และ จัดการฝึกอบรม
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี

16-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี ทุกสาขา
 • ธุรการ กึ่ง เลขา ปฏิบัติงานด้านเอกสาร และงานอื่นๆ
 • มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง และตรงต่อเวลา

07-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.