Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs
  Community Children Foundation (CCF)'s banner
  Community Children Foundation (CCF)'s logo
  Northeastern
  • ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำเอกสารด้านการเงิน
  • วางแผนและดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ
  • ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน บริหาร
  Siam Nissan Ubonrachathani Co., Ltd.'s logo

  HUMAN RESOURCE MANAGER

  Siam Nissan Ubonrachathani Co., Ltd.
  NortheasternTHB 20K - 25K /month
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD,
  • มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้
  • มีความรู้กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี