Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 169 jobs
  Siam Chatuchak Co., Ltd.'s banner
  Siam Chatuchak Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์การบริหารงานบุคคล 10 ปี ขึ้นไป
  • ทักษะในการบริหารจัดการ การประสานงาน และการสื่อสาร
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปีขึ้นไป
  • ใช้ Excel ในระดับดี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ การประสานงาน การสื่อสาร
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s logo
  Prakket
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ HR Business Partner อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถเดินทางมาที่แจ้งวัฒนะได้
  Food Passion Co., Ltd.'s banner
  Food Passion Co., Ltd.'s logo
  Laksri
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ทำงานด้าน L&D
  • มีประสบการณ์ธุรกิจอาหาร หรือธุรกิจค้าปลีก
  Next