Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 359 jobs
  Siam Chatuchak Co., Ltd.'s banner
  Siam Chatuchak Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์การบริหารงานบุคคล 10 ปี ขึ้นไป
  • ทักษะในการบริหารจัดการ การประสานงาน และการสื่อสาร
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดเก็บ บันทึกข้อมูล
  • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปีขึ้นไป
  • ใช้ Excel ในระดับดี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ การประสานงาน การสื่อสาร
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  LadpraoTHB 70K - 159,999 /month
  • มีความเป็นคนสูง มองคนเกินคน
  • ไม่ปล่อยคนขี้เกียจเอาเปรียบคนทำงาน
  • ลงทุนอย่างคุ้มค่ากับสวัสดิการพนักงาน
  Next