• Minimum 5 years experiences in hotel
  • Knowledge of English is necessary
  • Experience to communicate and to work with foreign

4 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน Computer ได้ดี

13 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย หญิง หรือเพศทางเลือก
  • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อรุนแรง ป่วยเรื้อรัง
  • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น อัธยาศัยดี

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.