Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,558 jobs
  Net Bright Co., Ltd.'s banner
  Net Bright Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • ประสบการณ์งานด้านทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์รรหาว่าจ้างไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ในงานธุรการบุคคล
  • มีความรู้และประสบการณ์การใช้โปรแกรมงานบุคคลได้
  Next