Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 920 jobs
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s banner
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s logo
  HuaykwangTHB 20K - 34,999 /month
  • มีประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี
  • วางแผนการอบรมประจำปี
  • ผ่านการวิทยากรด้านงานอบรม
  Grand Prix International Public Company Limited's banner
  Grand Prix International Public Company Limited's logo
  Bangkhen
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีประสบการณ์ด้านการสัมภาษณ์งาน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • Work from Anywhere Policy (Hybrid)
  • สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการทุจริตในการใช้บัตรต่าง ๆ
  • ป้องกันความเสียหายให้กับลูกค้าและธนาคาร
  Next