Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 881 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • เรียนรู้เรื่องคน หัวใจในการผลักดันธุรกิจ
  • ได้พัฒนาทักษะการฟัง สื่อสาร และเจรจา
  • ได้เรียนรู้เข้าใจธุรกิจ คน และทีมงานไปพร้อมกัน
  Counterservice Co., Ltd.'s banner
  Counterservice Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี - โท สาขารัฐศาสตร์ บริหารงานบุคคล
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล 3 – 5 ปี ด้านสรรหา
  • ประสบการณ์ด้านสรรหาทาง Social media
  Next