Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 of 27 jobs
  UBIS (ASIA) Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ดูแลและควบคุมกระบวนการสรรหาบุคลากร
  • บริหารจัดการโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
  • ดำเนินการวางแผนด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 34,999 /month
  • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  • ISO 45001
  INTEQC Group (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC Group (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • เป็นพันธมิตรและกลยุทธ์ในการสรรหา