Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 of 28 jobs
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
  • วิเคราะห์ ประมวลผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
  • ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
  Southest Life Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
  • รับผิดชอบในการคำนวณเงินสำรองประกันภัย
  • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกัน
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ป.ตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเชิงกลยุทธ์
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ ประมวลผล และการนำเสนอ