Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 615 jobs
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)
  Bangplad
  • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา บัญชี กฎหมาย ช่างยนต์
  • มีความรู้เกี่ยวกับภาษี และมาตรฐานการบัญชี
  • มีทักษะในการวางแผนการตรวจสอบ
  Srithai Superware Public Company Limited's banner

  Accounting Manager

  Srithai Superware Public Company Limited
  Ratburana
  • เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน, ERP ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
  • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Next