Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 660 jobs
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย
  • มีประสบการณ์โดยตรงจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo
  Pathumwan
  • ปวช-ปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • จัดทำใบสำคัญจ่าย
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo

  Accounts Receivable Officer

  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)
  Pathumwan
  • จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้ เรียกเก็บเงินลูกค้า
  • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือการเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีการเงิน
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo

  Section Manager-Accounting

  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
  Next