finance accounting manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 157 jobs
  SAAM ENERGY DEVELOPMENT PCL.'s banner
  SAAM ENERGY DEVELOPMENT PCL.'s logo
  WattanaTHB 55K - 70K /month
  • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางบัญชี
  • ฟิน broker สตาร์ทอัพน้องใหม่ที่โตเร็วที่สุดในวงการ
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Next