Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,257 jobs
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักบัญชี (100/2565)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /ตรวจสอบบัญชี /กฎหมาย
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 - 7 ปี
  • งานภาษีที่เกี่ยวข้องกับ tax compliance ที่มี BOI
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักบัญชี (046,101)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำงบการเงิน
  Next