• Accountant
 • นักบัญชี
 • accounting

18-Nov-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • มีประสบการณ์โรงเเรม 4 ดาวขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เเละสามารถสร้างทีมงานที่
 • มีภาวะผู้นำเเละการวางเเผนงานที่ดี

18-Nov-19

 

Applied
 • Chief Accountant
 • Hotel Job
 • Accountant

14-Nov-19

THB55k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์โรงเเรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำสามมารถสร้างทีมงานที่ดีได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เเละวางแผนงานที่ดีได้

14-Nov-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?