Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 122 jobs
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  Internal Auditor

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  Bangsue
  • ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจต่างๆ
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน
  • ประเมินความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)
  Bangplad
  • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา บัญชี กฎหมาย ช่างยนต์
  • มีความรู้เกี่ยวกับภาษี และมาตรฐานการบัญชี
  • มีทักษะในการวางแผนการตรวจสอบ
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s banner
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป
  • มีความซื่อสัตย์ ความละเอียด รอบคอบ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/โท สถิติ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารด้านบัญชีงบประมาณ 7 ปี
  • MS Office โดยเฉพาะ Excel ขั้นสูง
  Next