• Setup and accounting planning and financial policy
 • Control and Check to financial Balance
 • Bachelor’s Degree in Accounting and financial

17 hours ago

 

Applied
 • Setup and accounting planning and financial policy
 • Control and Check to financial Balance
 • Bachelor’s Degree in Accounting and financial

17 hours ago

 

Applied
 • ฺBachelor or higher in Accounting, Finance, etc.
 • 8+ yrs of experience, good command of English
 • Able to relocate to Korat or as assigned

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ุวุฒิปริญญาตรี, มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม
 • สามารถใช้โปรแกรม Comanche ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 10 ปี

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

17-Aug-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์สายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • เคยผ่านโรงงานอาหารแปรรูปจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบภายใน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • รับผิดชอบและจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้

16-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลขั้นตอนการเบิกจ่าย
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ตามสาขาที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความซื่อสัตย์

16-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ตรวจนับสต็อกคงเหลือทางบัญชี

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ด้านการเงิน - การบัญชี ขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 -35 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน ไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ

15-Aug-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการบันทึกบัญชีเป็นอย่างดี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

14-Aug-17

 

Applied
 • วิเคราะห์และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • งานบัญชีระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ : 23 - 35 ปี
 • มีความแม่นยำในการคำนวณตัวเลข
 • รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้

14-Aug-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี คณะบัญชี , การจัดการ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี เพศไม่ระบุ
 • ดูบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระ ดูบัญชีลูกหนี้ -รับชำระ

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • AP, AR, other General ledger, and reconcile bank.
 • Verify payment vouchers and supporting documents.
 • Prepare month-end closing transaction and monthly

07-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.