Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 605 jobs
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s banner
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s logo
  LadpraoTHB 25K - 29,999 /month
  • มีประสบการณ์ด้านตั้งหนี้ เบิกจ่าย อย่างน้อย 5ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานด้านบัญชี
  TRAX INTERTRADE CO., LTD.'s banner
  TRAX INTERTRADE CO., LTD.'s logo
  Ladprao
  • มีประสบการณ์ในบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์
  • ทำแผน Feasibility Study เพื่อวางแผนขยายการลงทุน
  • ความรู้ด้านบัญชี การเงิน, ระบบการควบคุมงบภายใน
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s banner
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s logo
  LadpraoTHB 45K - 54,999 /month
  • มีประสบการณ์งานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร 5ปี
  • มีความสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
  • สอบทานการตั้งหนี้-ลูกหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s banner
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s logo
  LadpraoTHB 55K - 69,999 /month
  • มีทักษะภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
  • มีประสบการณ์ปิดบัญชีอย่างน้อย 10ปี
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานระบบบัญชี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพากร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  Next