• Financial support and cooperation
  • Manufacturing background
  • Good command of written and spoken English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ทำงานที่ยืดหยุ่นกับเวลาได้
  • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ดี

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิ ป.ตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี และภาษี

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?